SIMILAR LOGOS

Good Design

Yusaku Kamekura

Gomen

Takeshi Otaka

Ishihara Studio

Yoshihiro Kishimoto

Japan Industrial Designers Association

Yusaku Kamekura

East_West Association for Cultural Exchange

Yusaku Kamekura

Takatsuki Resort Lanes, Osaka

Yusaku Kamekura

Expo ’70 Osaka

Yusaku Kamekura