SIMILAR LOGOS

Good Design

Yusaku Kamekura

Marushoku

Akira Hirata, Junko Naito

Maac

Sin Matsunaga

Tokamachi

Takashi Kono

Japan Association for the Advancement of Science

Yusaku Kamekura

Japan Design Day

Yusaku Kamekura

Toa Domestic Airlines

Yusaku Kamekura