SIMILAR LOGOS

Aoki Printing

Yoshikatsu Tami

Marufuku

Kazuharu Fuji

Kowa Art Printing

Kimito Ohashira

GrĂșas Guanipa

Reynaldo Da Costa

Gordon Grant

Al Navarre, Terry Lesniewicz

Matsushita Electric Works

Fumio Koyoda, Nobuyuki Hagiwara

Goto Kogei

Nakajo Masayoshi