SIMILAR LOGOS

Sanyo Shokai

Tetsuya Ota

Honmachi Print

Michio Ogura

Kyoho

Tomoichi Nishiwaki

Nakajima Hozando

Hideko Sakado, Tadashi Ishikawa

Toyo Rayon

Takeshi Otaka

Asada

Tetsuo Katayama

Hiraki

Takao Sasaki, Yutaka Mitani