SIMILAR LOGOS

Sanyo Shokai

Tetsuya Ota

Honmachi Print

Michio Ogura

Kyoho

Tomoichi Nishiwaki

Nakajima Hozando

Hideko Sakado, Tadashi Ishikawa

Intomart Qualitatief

Daphne Duijvelshoff

Sunpark Onoda

Akira Hirata, Koji Mori

Jiyukokumin-sha

Yasaburo Kuwayama