SIMILAR LOGOS

Sanyo Shokai

Tetsuya Ota

Honmachi Print

Michio Ogura

Kyoho

Tomoichi Nishiwaki

Nakajima Hozando

Hideko Sakado, Tadashi Ishikawa

Sendan

Akisato Ueda, Yukio Inamoto

Bellfeed

Akira Hirata, Yoshiharu Saito

Hiraki

Takao Sasaki, Yutaka Mitani