SIMILAR LOGOS

Marui

Tetsuo Miyahara

Aboa Development

Akisato Ueda

Tokyo Central Museum

Kazumasa Nagai

Sendan

Akisato Ueda, Yukio Inamoto

Honma Interior

Yasaburo Kuwayama

Kenichi Hirose’s Design Office

Ken'ichi Hirose

Hatsune Industries Co.

Kenji Kaneko