SIMILAR LOGOS

Cagneuve

Etienne Bucher

Noritsu

Takeshi Otaka

Zenhanren

Yoshio Hayashi

Hotel Tateshina

Takashi Kono

Quebec Pavilion, Expo ’67, Montreal

Frank Lipari

Nippon Hoso Kyokai

Yusaku Kamekura

Werner Herterich

Burton Kramer