SIMILAR LOGOS

Nichigo Times

Shin Matsunaga

Green Arrow

Makoto Yoshida

Ishimaru

Ikko Tanaka

Kyodo-Sekiyu

Ikko Tanaka

Japan Travel Bureau

Gan Hosoya

Hiroshi Awatsuji Design Room

Ikko Tanaka

Quality Label for Communication Products

Yusaku Kamekura