SIMILAR LOGOS

Yoshino

Koichi Watanabe

Honmachi Print

Michio Ogura

Hokushin

Soichi Saito

Yanagi

Ichiro Okada, Koichi Watanabe

Hasegawa Interior

Akisato Ueda

Seiho-Sha

Shigeo Fukuda

Hiraki

Takao Sasaki, Yutaka Mitani