SIMILAR LOGOS

Yoshino

Koichi Watanabe

Honmachi Print

Michio Ogura

Hokushin

Soichi Saito

Yanagi

Ichiro Okada, Koichi Watanabe

Nakajima Hozando

Hideko Sakado, Tadashi Ishikawa

Marukai Corporation

Koichi Watanabe

Gifu-Ken Kani-Gun Mitake-Cho

Tadahiko Ogawa