SIMILAR LOGOS

Yoshino

Koichi Watanabe

Honmachi Print

Michio Ogura

Hokushin

Soichi Saito

Yanagi

Ichiro Okada, Koichi Watanabe

Seiho-Sha

Shigeo Fukuda

Tetsuya Ohta

Tetsuya Ohta

Nakajima Hozando

Hideko Sakado, Tadashi Ishikawa