SIMILAR LOGOS

Kowa Kogei Group

Yasaburo Kuwayama

Boso Shigyo

Takeo Sugaya, Takeshi Nakajima

Renda Priori & Cia

Rafael Rodrigues

La Bottega del Vasaio

A. Ubertazzi, D. Soffientini, R. Nava

Color Research Center

Nakade Teijiro

Asahi Mutual

Ikko Tanaka

Futatsuka Jidosha

Atsutaka Chono, Hideshi Takahashi