SIMILAR LOGOS

Kowa Kogei Group

Yasaburo Kuwayama

National Museum of Ethnology

Mitsuo Katsui

Matsuura Kensetu

Kazutoshi Uemoto

La Bottega del Vasaio

A. Ubertazzi, D. Soffientini, R. Nava

Color Research Center

Nakade Teijiro

Asahi Mutual

Ikko Tanaka

Futatsuka Jidosha

Atsutaka Chono, Hideshi Takahashi