SIMILAR LOGOS

Hokkaido Takushoku

Shigeo Fukuda

Japanese Association for Expo ’70, Osaka

Nakajo Masayoshi

Tokyo Financing Bank

Yoshio Hayashi

Bank of Iwate

Shigeo Fukuda

Kyowa Bank

Tadashi Ohashi

Kyoho

Tomoichi Nishiwaki

Kaneda Ski Manufacturing Co

Nippon Design Center