SIMILAR LOGOS

Hokkaido Takushoku

Shigeo Fukuda

Japanese Association for Expo ’70, Osaka

Nakajo Masayoshi

Tokyo Financing Bank

Yoshio Hayashi

Suzuki

Shigeo Fukuda

Bank of Iwate

Shigeo Fukuda

Kyoho

Tomoichi Nishiwaki

Kaneda Ski Manufacturing Co

Nippon Design Center