SIMILAR LOGOS

Bunka

Shigeo Fukuda

Hokkaido Takushoku Bank

Shigeo Fukuda

Nippon Illustrators Conference

Shigeo Fukuda

Tokyo Financing Bank

Yoshio Hayashi

Bank of Tokyo

Ikko Tanaka

Bank of Iwate

Shigeo Fukuda

Miyazaki Hoso

Eita Shinohara