SIMILAR LOGOS

Chinaware Factory

Ryuichi Yamashiro

Osaka Seisyonen Bunka No Kai

Yoshio Amaya

Station Hotel, Kyoto

Yorikazu Hirata

J. R. Geigy (Proposed)

Toshihiro Katayama

HH Hotels

Hiroshi Ohchi

Daido Interior

Kenji Ito

Nippon Chromat Laboratory

Kenji Ito