SIMILAR LOGOS

Japan Textile Association

Takashi Kono

Hotel Takase

Takeshi Otaka

Narai Hotel

Kim Pai

Turner Color Works

Tetsuo Katayama

Japan Pearl Promotion Association

Takashi Kono

HH Hotels

Hiroshi Ohchi

Uroda

Karol Sliwka