SIMILAR LOGOS

Sunpark Onoda

Akira Hirata, Koji Mori

Minami-nihon

Kazumasa Nagai

Seiko Shoji

Yasuhisa Iguchi

Early Bird

Masaki Furuta, Shigo Suzuki, Shigo Yamaguchi

Mitake Yogyo

Yasuhisa Iguchi

Ichiko

Tadamasa Katsube

Canon

Minoru Takahashi