SIMILAR LOGOS

Hattori

Shigeo Fukuda

Seiho-Sha

Shigeo Fukuda

Kansai Electric

Shichiro Imatake

Ferrero S├╝sswaren

Eugen & Max Lenz

Women’s Magazine

Shigeo Fukuda

Canon

Minoru Takahashi

Prince Motor Sales

Jun Tobohashi