SIMILAR LOGOS

Rakuzanso

Masakazu Tanabe

Sunpark Onoda

Akira Hirata, Koji Mori

Minami-nihon

Kazumasa Nagai

Kashiwaba Neurosurgery

Shin Ikeda

Prime Jewelry

Ryuji Hirotani

Boy Scouts Yokohama ’89

Shigo Yamaguchi

Asahi Kasei

Shigo Yamaguchi, Yasunori Suzumori