SIMILAR LOGOS

Rakuzanso

Masakazu Tanabe

Asunaro Academy

Yoshihiko Kurobe

West Racing Cars

Sogen Onishi

Marui

Tetsuo Miyahara

Boy Scouts Yokohama ’89

Shigo Yamaguchi

Asahi Kasei

Shigo Yamaguchi, Yasunori Suzumori

Kitanippon Gyogyo

Masaki Fukuda