SIMILAR LOGOS

Rakuzanso

Masakazu Tanabe

Sunpark Onoda

Akira Hirata, Koji Mori

Minami-nihon

Kazumasa Nagai

Kashiwaba Neurosurgery

Shin Ikeda

Prime Jewelry

Ryuji Hirotani

Research Institute for Construction

Mitsuo Ishida, Toshiro Abe

Amagi Highland, Tokyo

Yusaku Kamekura