SIMILAR LOGOS

Musées Nationaux du Canada

George Beaupré

Hattori

Shigeo Fukuda

Expo ’70 Osaka

Yusaku Kamekura

Nikken Setsukei

Hiromu Hara

Sanyo

Shigeo Fukuda

Precisca

Manuel Sanchez

Sankyo Kohki

Tadashi Masuda