SIMILAR LOGOS

Nippon Computer

Yuji Baba

Nissan Koku Service

Tadasu Fukanoa

Kyodo-Sekiyu

Ikko Tanaka

Sogien

Yoshikatsu Tami

TV Tokyo

Yasuhisa Iguchi

Heart Art

Ikko Tanaka

Quality Label for Communication Products

Yusaku Kamekura