SIMILAR LOGOS

Nippon Computer

Yuji Baba

Fuji Speedway Co.

Yoshio Hayashi

Kyodo-Sekiyu

Ikko Tanaka

Sogien

Yoshikatsu Tami

Tozai Bunka Koryu Center

Yoshio Amaya

Heart Art

Ikko Tanaka

Quality Label for Communication Products

Yusaku Kamekura