SIMILAR LOGOS

Hattori

Shigeo Fukuda

ON Associates

Kyoji Nakatani, Shin Nagamatsu

Bank of Tokyo

Ikko Tanaka

Ippodo Gallery

Shigeo Fukuda

Museo Nacional

Félix Beltrán

Hino Architect & Engineering

Tadamasa Katsube

Ichiko

Tadamasa Katsube