SIMILAR LOGOS

Yonen Geizyutu

Yoshio Amaya

Nankai Tuun

Yoshio Amaya

Osaka Seisyonen Bunka No Kai

Yoshio Amaya

Tozai Bunka Koryu Center

Yoshio Amaya

Nihon Jutaku Prefab

Yusaku Kamekura

Asia

Gan Hosoya

Station Hotel, Kyoto

Yorikazu Hirata