SIMILAR LOGOS

Yonen Geizyutu

Yoshio Amaya

Nankai Tuun

Yoshio Amaya

Osaka Seisyonen Bunka No Kai

Yoshio Amaya

Tozai Bunka Koryu Center

Yoshio Amaya

Takahashi Shoji

Nakajo Masayoshi

Shin Nihon Jitsugyo

Kazuo Tanaka

National Aquarium, Baltimore

Chermayeff & Geismar