SIMILAR LOGOS

Nihon Shinkaku

Yusaku Kamekura

Georges Streiff

Roger-Virgile Geiser

Stuttgarter Gardinenfabrik

Otl Aicher

Osaka Seisyonen Bunka No Kai

Yoshio Amaya

Kokusai

Kazumasa Nagai

Osaka Art Festival_

Takeshi Otaka

Gomen

Takeshi Otaka