SIMILAR LOGOS

Nihon Shinkaku

Yusaku Kamekura

Kokusai

Kazumasa Nagai

Osaka Art Festival_

Takeshi Otaka

Gomen

Takeshi Otaka

VVG

Expo ’70 Osaka

Yusaku Kamekura

Kornhaus

Anton Stankowski