SIMILAR LOGOS

Nihon Shinkaku

Yusaku Kamekura

J. R. Geigy

Toshihiro Katayama

Takahashi Shoji

Nakajo Masayoshi

Hakone Open-Air Museum

Hiromu Hara

Lincocoin Upjohn Company

Will Burtin

Osaka Art Festival_

Takeshi Otaka

VVG