SIMILAR LOGOS

Cresta Rossa

Gianni Venturino

Yamada Design Room

Yone Fusa Yamada

Packaging Direction

Susumu Kimura

Dai-ichi-shoji

Hiroshi Ohchi

Kyowa Bank

Tadashi Ohashi

Dai-ichi Kangyo

Reman

Taiheiyo Marine

Koichi Watanabe