SIMILAR LOGOS

Atami New Fujiya Hotel

Yoshio Hayashi

Taiyo Kobe Bank

Tadashi Ohashi

Sendan

Akisato Ueda, Yukio Inamoto

Asakura

Shigeo Katsuoka

Ascoli Bottoni

Silvio Coppola

Acro

Yusaku Kamekura

Eduard Alge

Othmar Motter