SIMILAR LOGOS

Atami New Fujiya Hotel

Yoshio Hayashi

Fuji Speedway Co.

Yoshio Hayashi

Tokyo Financing Bank

Yoshio Hayashi

Hokkaido Takushoku

Shigeo Fukuda

Kyowa Bank

Tadashi Ohashi

Autophon

Paul Bühlmann

Angli

Adam Moltke