SIMILAR LOGOS

Atami New Fujiya Hotel

Yoshio Hayashi

Asahikawa Shinyo

Kazumasa Nagai

Sendan

Akisato Ueda, Yukio Inamoto

Ascoli Bottoni

Silvio Coppola

Acro

Yusaku Kamekura

Kinyo

Yusaku Kamekura

Eduard Alge

Othmar Motter