SIMILAR LOGOS

Yamada Co.

Akisato Ueda

Kinsho Co.

Tomoichi Nishiwaki

Furnas

PVDI

Sendan

Akisato Ueda, Yukio Inamoto

Yuken-Boeki

Yusaku Kamekura

Exhibition of Bulgarian Trademarks

Stefan Kanchev

Japan Six Cities Trade Exhibition Association

Nishiwaki Tomoichi, Uedo Akisato