SIMILAR LOGOS

New Life Movement Association

Kiyoshi Kyoi

Asahikawa Shinyo

Kazumasa Nagai

Fuji Speedway Co.

Yoshio Hayashi

Shinden Kiki Laboratory

Fumiko Ichikawa

Sogien

Yoshikatsu Tami

Suginoko Academy

Yasuhisa Iguchi

Seiwa Electric

Akisato Ueda