SIMILAR LOGOS

Maac

Sin Matsunaga

Tozai Bunka Koryu Center

Yoshio Amaya

Aoki Printing

Yoshikatsu Tami

Josef Armellini

Othmar Motter

The Pacific Hotel

Fred O. Bechlen

Expo ’70 Osaka

Yusaku Kamekura

Taiyo Machine Industry Co

Yusaku Kamekura