SIMILAR LOGOS

Kutsuna Shoji

Koichi Watanabe

Shigeto Insatsu

Masahiro Shimizu

Kent County Memorial Hospital

George Delany

Taka Design Production

Shinichi Takahara

Kobashi Photo Studio

Ken'ichi Hirose

Marukai Corporation

Koichi Watanabe

The Karosen Company

Rod Dyer, Roland Young