SIMILAR LOGOS

Kutsuna Shoji

Koichi Watanabe

Kyowa Koduku Seihan

Yukishia Takakita

Kunimatsuya

Koichi Watanabe

Rising Sun

Hideko Sakado, Tadashi Ishikawa

Japan Typography Association

Takenobu Igarashi

Takenobu Igarashi

Takenobu Igarashi

Yashiro Kuwayama

Yasaburo Kuwayama