SIMILAR LOGOS

Eastman Kodak

Joe Selame

Kinsho Co.

Tomoichi Nishiwaki

Asunaro Academy

Yoshihiko Kurobe

Kitazawa Distribution Industry

Tsutomu Shimoyama

Tack Leisure Building

Shintaro Aijoka

Kyowa Koduku Seihan

Yukishia Takakita

Universität der Künste, Berlin

Helmut Lortz