SIMILAR LOGOS

Eastman Kodak

Joe Selame

Kinsho Co.

Tomoichi Nishiwaki

Asunaro Academy

Yoshihiko Kurobe

Kitazawa Distribution Industry

Tsutomu Shimoyama

Sunpark Onoda

Akira Hirata, Koji Mori

Minami-nihon

Kazumasa Nagai

Packaging Direction

Susumu Kimura