SIMILAR LOGOS

Turner Color Works

Tetsuo Katayama

Asada

Tetsuo Katayama

Furukawa Sansui Kai

Kazumasa Nagai

Tozai Bunka Koryu Center

Yoshio Amaya

Trade Fair for Silk Products

Jun Tabohashi

Sunayama Productions

Mitsuo Katsui

Nihon Shinkaku

Yusaku Kamekura