SIMILAR LOGOS

Sanwa Sogo Building Co Ltd

Yoshioka Design Room

Radio Berlin International

Rudolf Grüttner

Taiyo Kobe Bank

Tadashi Ohashi

Miyazaki Hoso

Eita Shinohara

Boy Scouts Yokohama ’89

Shigo Yamaguchi

Television Network

Yusaku Kamekura

Amagi Highland, Tokyo

Yusaku Kamekura