SIMILAR LOGOS

Nakladatelstvi Svoboda

Jirí Rathousky

Praga Kulturalna

Zdenek Ziegler

Hotel International, Kosice

Frantisek Bobán

P.I.H.Z. Warsaw

Karol Sliwka

Reginald Bennett

Stuart Ash

Imatran Voima

Olof Eriksson

Glyvenol

A. G. Fronzoni