SIMILAR LOGOS

Tack Leisure Building

Shintaro Aijoka

Tokyo Music Institute

Yusaku Kamekura

Hokusetu

Ken Miki & Associates

Maishima Sports Island

Ken Miki & Associates

Mori no 10-kyo

Ken Miki & Associates

Sysmex Corporation

Ken Miki & Associates

Tama Art University

Takenobu Igarashi