SIMILAR LOGOS

Fujisankei Kokukusha

Ippo Miyamoto, Tadashi Ishikawa

Asunaro Academy

Yoshihiko Kurobe

Yoshihiro Tatsuki

Makoto Wada

Hokusetu

Ken Miki & Associates

Maishima Sports Island

Ken Miki & Associates

Margaret Josefin Japan Co. Ltd.

Ken Miki & Associates

Tama Art University

Takenobu Igarashi