SIMILAR LOGOS

Kaneda Enterprises

Hiroshi Toida

Tanaka Soshoku

Shignobu Nagaishi

Kuraray

Tadasu Fukano

Canon

Minoru Takahashi

Honma Interior

Yasaburo Kuwayama

Yashiro Kuwayama

Yasaburo Kuwayama

International Gold Research

Hiroshi Fukushima