SIMILAR LOGOS

Kaneda Enterprises

Hiroshi Toida

Tanaka Soshoku

Shignobu Nagaishi

Kuraray

Tadasu Fukano

Canon

Minoru Takahashi

Yashiro Kuwayama

Yasaburo Kuwayama

International Gold Research

Hiroshi Fukushima

La Gazzetta del Mezzogiorno

Mimmo Castellano