SIMILAR LOGOS

Kutsuna Shoji

Koichi Watanabe

Kaneda Enterprises

Hiroshi Toida

Early Bird

Masaki Furuta, Shigo Suzuki, Shigo Yamaguchi

Suginoko Academy

Yasuhisa Iguchi

TV Tokyo

Yasuhisa Iguchi

Kowa Art Printing

Kimito Ohashira

Instituto Mexicano del Seguro Social

Jorge Canales, Salvador Zapata