SIMILAR LOGOS

Kutsuna Shoji

Koichi Watanabe

Kenichi Hirose’s Design Office

Ken'ichi Hirose

Kahma

Kinya Zen, Takaaki Yoshinobu

Hasegawa Interior

Akisato Ueda

Tanigawa Jitsugyo

Teruo Fujishige

DH Foods

Mitsuo Ishida, Tamami Sato

Morishige Dolls

Kazuho Yamamoto