SIMILAR LOGOS

Aoki Printing

Yoshikatsu Tami

Visual Communications

Nagato Kawamoto

Marufuku

Kazuharu Fuji

Kowa Art Printing

Kimito Ohashira

Ishihara Studio

Yoshihiro Kishimoto

Graphic Designers Association

Kazuo Kishimoto

Nichimo

Akira Hirata, Hiroshi Tada