SIMILAR LOGOS

Maruhachi Floss

Katsuichi Design Office

Mediart Communications

Shigeo Katsuoka, Tako Ikeda

Tanaka Soshoku

Shignobu Nagaishi

Early Bird

Masaki Furuta, Shigo Suzuki, Shigo Yamaguchi

Mitake Yogyo

Yasuhisa Iguchi

Sun Art Printing

Hiroshi Manzen

The Tokyo Electric Power Co

Kazumasa Nagai