SIMILAR LOGOS

Maruhachi Floss

Katsuichi Design Office

Verde Japan

Taijiro Nakayama

Early Bird

Masaki Furuta, Shigo Suzuki, Shigo Yamaguchi

Mitake Yogyo

Yasuhisa Iguchi

Sun Art Printing

Hiroshi Manzen

Ihara Chemical Industry

Tsuneo Arima

Canon

Minoru Takahashi