SIMILAR LOGOS

Nichi Foods

Kazumasa Nagai

Saitama Bank

Kazumasa Nagai

Kawakichi

Kazumasa Nagai

International Ocean Exposition

Kazumasa Nagai

Tosho

Mitsuo Katsui

Yasuda Trust Bank

Kazumasa Nagai

Sports Club

Yusaku Kamekura