SIMILAR LOGOS

Maruko Birumen

Yasaburo Kuwayama

Hokkaido Nogydantai Kenkohoken Kumiai

Katsumi Maetani

Ota Dental Clinic

Koichi Watanabe

Yoshinofuji

Yasaburo Kuwayama

Marufuku

Kazuharu Fuji

Green Chemical

Ikuo Masubuchi, Katsumi Nagata, Yasaburo Kuwayama

Lutheran Brotherhood

Hideki Yamamoto