SIMILAR LOGOS

Towa Shoko

Takeo Sugaya

Japan Scientific Societies Press

Hiroshi Manzen

Fujisankei Kokukusha

Ippo Miyamoto, Tadashi Ishikawa

Nichimo Prefabrication

Tetsuo Noda

Futatsuka Jidosha

Atsutaka Chono, Hideshi Takahashi

West Racing Cars

Sogen Onishi

World Of Motion Epcot

Norm Inouye