SIMILAR LOGOS

Kanbe

Akisato Ueda

Kahma

Kinya Zen, Takaaki Yoshinobu

Malik Verlag

George Grosz

Kato Insatu

Sumio Hasegawa

Kuraray

Tadasu Fukano

Toshi Kenchiku Kenkyusho

Akiyoshi Kuwahara

Yashiro Kuwayama

Yasaburo Kuwayama