SIMILAR LOGOS

Kutsuna Shoji

Koichi Watanabe

Research Laboratory of Architectural Space

Akisato Ueda

Kokusai

Kazumasa Nagai

Yashiro Kuwayama

Yasaburo Kuwayama

Dietrich Kaufmann

Dietrich Kaufmann

Integrated Design Associates

Allen Porter

TAK

Yusaku Kamekura