SIMILAR LOGOS

Congress of City Planning

Guillermo Gonzáles Ruiz

Keikyu Inawashiro

Hiroko Tsukada, Shigeo Katsuoka

Tack Leisure Building

Shintaro Aijoka

Rising Sun

Hideko Sakado, Tadashi Ishikawa

Nadaman

Takeshi Otaka

Max

Fumio Koyoda

Yashiro Kuwayama

Yasaburo Kuwayama