SIMILAR LOGOS

Yamane Works

Kazumasa Nagai

Kawakichi

Kazumasa Nagai

Shimoda Prince

Shigeo Katsuoka

Miyoshigasu

Makoto Yoshida

Shimamura Shuppan

Makoto Yoshida

Trade Center Building

Yusaku Kamekura

Japan Industrial Design Promotion Organization

Yusaku Kamekura