SIMILAR LOGOS

Koç Holding

Chermayeff & Geismar

Kokusai Syoken

Katsuichi Ito Design

Damloran Co.

Ebrahim Haghighi

Nippon Illustrators Conference

Shigeo Fukuda

Nihon Kachiku Jinko Juseishi Kyokai

Yasuhisa Iguchi

Pacific Fuel Trading

Tatsuhito Yamamoto

Kaneda Enterprises

Hiroshi Toida