SIMILAR LOGOS

Green Chemical

Ikuo Masubuchi, Katsumi Nagata, Yasaburo Kuwayama

Nissan Koku Service

Tadasu Fukanoa

Taichi Shoji

Ishine Nituma, Taijiro Nakayama

Sanyo

Shigeo Fukuda

Daiichi Zoen Doboku

Akira Hirata, Hiroshi Mori

Gomen

Takeshi Otaka

Graphic Designers Association

Kazuo Kishimoto