SIMILAR LOGOS

Green Chemical

Ikuo Masubuchi, Katsumi Nagata, Yasaburo Kuwayama

Shigeto Insatsu

Masahiro Shimizu

Sanyo

Shigeo Fukuda

Bank of Tokyo

Ikko Tanaka

Hokkaido Takushoku

Shigeo Fukuda

Max

Fumio Koyoda

Mikimoto

Hiroshi Iseya, Kunihara Masubuchi