SIMILAR LOGOS

Green Chemical

Ikuo Masubuchi, Katsumi Nagata, Yasaburo Kuwayama

Nissan Koku Service

Tadasu Fukanoa

Daiichi Zoen Doboku

Akira Hirata, Hiroshi Mori

Seiwa Electric

Akisato Ueda

Marukai Corporation

Koichi Watanabe

Global Marine Products

Rick Cartledge

Graphic Designers Association

Kazuo Kishimoto