SIMILAR LOGOS

Miyata

Toshinori Nozaki

Miyamaru

Junzo Yamamoto, Osamu Ogawa

Rising Sun

Hideko Sakado, Tadashi Ishikawa

Kenchiku Mode Kenkyujo

Gan Hosoya

Japan Electrical Appliances

Toru Otsuka

Umemura Stainless

Yoshio Hayashi

Three Mast

Eita Shinohara