SIMILAR LOGOS

Miyata

Toshinori Nozaki

Miyamaru

Junzo Yamamoto, Osamu Ogawa

Club You May

Akisato Ueda

Fujisankei Kokukusha

Ippo Miyamoto, Tadashi Ishikawa

Kenchiku Mode Kenkyujo

Gan Hosoya

Japan Electrical Appliances

Toru Otsuka

Three Mast

Eita Shinohara