SIMILAR LOGOS

Sunpark Onoda

Akira Hirata, Koji Mori

Jiyukokumin-sha

Yasaburo Kuwayama

Minami-nihon

Kazumasa Nagai

Teppichfabrik Niedek-Velour

Paul Effert

Tanaka Soshoku

Shignobu Nagaishi

Boy Scouts Yokohama ’89

Shigo Yamaguchi

Asahi Kasei

Shigo Yamaguchi, Yasunori Suzumori