SIMILAR LOGOS

Seiko Shoji

Yasuhisa Iguchi

Shimoda Prince

Shigeo Katsuoka

Yamada Co.

Akisato Ueda

Station Hotel, Kyoto

Yorikazu Hirata

Boy Scouts Yokohama ’89

Shigo Yamaguchi

Asahi Kasei

Shigo Yamaguchi, Yasunori Suzumori

Daishowa 2

Yusaku Kamekura