SIMILAR LOGOS

Sunpark Onoda

Akira Hirata, Koji Mori

Jiyukokumin-sha

Yasaburo Kuwayama

Seiko Shoji

Yasuhisa Iguchi

Yamada Co.

Akisato Ueda

Teppichfabrik Niedek-Velour

Paul Effert

Prime Jewelry

Ryuji Hirotani

Tanaka Soshoku

Shignobu Nagaishi