SIMILAR LOGOS

Maruishi

Shin Szaki, Yonefusa Yamada

Meibundo

Yasaburo Kuwayama

Marushoku

Akira Hirata, Junko Naito

California Industrial Vision Service

Koji Takei

Marufuku

Kazuharu Fuji

Nakajima Hozando

Hideko Sakado, Tadashi Ishikawa

Miyazaki Hoso

Eita Shinohara