SIMILAR LOGOS

Maruishi

Shin Szaki, Yonefusa Yamada

California Industrial Vision Service

Koji Takei

Sanyo Shokai

Tetsuya Ota

Marufuku

Kazuharu Fuji

Academic Aye Computer

Minoru Takahashi

Miyoshigasu

Makoto Yoshida

Japan Electrical Appliances

Toru Otsuka