SIMILAR LOGOS

Maruishi

Shin Szaki, Yonefusa Yamada

Sanyo Shokai

Tetsuya Ota

Hagiwara

Masahiro Abe

Matsuura Kensetu

Kazutoshi Uemoto

Marufuku

Kazuharu Fuji

Nakajima Hozando

Hideko Sakado, Tadashi Ishikawa

Miyazaki Hoso

Eita Shinohara