SIMILAR LOGOS

Maruishi

Shin Szaki, Yonefusa Yamada

Maebara Coating

Yasaburo Kuwayama

Miyoshigasu

Makoto Yoshida

Mitsui Home

Iwao Miyanaga, Yasaburo Kuwayama

Mitake Yogyo

Yasuhisa Iguchi

Bank of Iwate

Shigeo Fukuda

Musiikkitalo Helsinki Music Centre

Hahmo Design Oy