SIMILAR LOGOS

Maruishi

Shin Szaki, Yonefusa Yamada

Maebara Coating

Yasaburo Kuwayama

Miyoshigasu

Makoto Yoshida

Nihon Kachiku Jinko Juseishi Kyokai

Yasuhisa Iguchi

Yamane Works

Kazumasa Nagai

Shimoda Prince

Shigeo Katsuoka

Musiikkitalo Helsinki Music Centre

Hahmo Design Oy