SIMILAR LOGOS

Maruishi

Shin Szaki, Yonefusa Yamada

Maebara Coating

Yasaburo Kuwayama

Miyoshigasu

Makoto Yoshida

Saitama Bank

Kazumasa Nagai

Motorola

Morton Goldsholl

Taiyo Kobe Bank

Tadashi Ohashi

Nichimo Prefabrication

Tetsuo Noda